Kongremizin değerli katılımcısı,

12-14 Aralık'ta geçerkleşecek kongremize canlı katılımla ilgili detaylar http://www.turkkongre.com/page/cevrimici-katilim-detaylaribr18-uluslararasi-turk-dunyasi-sosyal-bilimler-kongresi-12-14-aralik-2020 adresinde yayınlanmıştır.

Bilgine sunarız, saygılarımızla.

---

Kongremizin değerli katılımcısı,

Bu yıl çevrimiçi olarak düzenlenecek 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ne, 300’e yakın bildiri ile rekor bir başvuru olmuş, bu bildirilerin yarıdan fazlası, Azerbaycan, Makedonya, Kırım, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Afganistan, Endonezya gibi dünyanın çok farklı coğrafyalarından gelmiştir. Bildiriler hızla editörler tarafından hakemlere aktarılmış ve değerlendirme süreçleri salgın sürecinin de etkileri altında büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Ancak, bilhassa Türk Dünyası coğrafyasından gelen, Kiril alfabesiyle yazılmış bildirilerin hakem değerlendirme sürecinde beklenmedik bir gecikme söz konusu olmuştur. Bu gecikmede özellikle söz konusu bölgeden gelen bildirilere uygun hakemlerin bulunması, hakemlere ulaşıp dönüşün beklenmesi ve tüm bu süreçlerde küresel Koronavirüs salgınının karşılıklı iletişim ve değerlendirme süreçleri üzerinde aksatıcı etkileri olmuştur. Aynı dönemde Azerbaycan’da yaşanan savaş hali ve Kırgızistan’da yaşanan siyasi karışıklıkların, yine ülkemizde 30 Ekim tarihinde meydana gelen ve Ege bölgesi illerini etkileyen İzmir Seferihisar depreminin de tüm süreçlerin aksamasında ciddi etkisi olduğu anlaşılmıştır. Tüm bu beklenmedik gelişmelerin bu bölgeden katılacak araştırmacıları ciddi biçimde etkilenmesi nedeniyle kongremizin 7-8 Kasım 2020 tarihinde yapılması imkansız hale gelmiştir.

Kongre Tarihinin Ertelenmesi

Bu koşullar altında kongremizin gerçekleşeceği tarihin, 7-8 Kasım 2020 tarihini takip eden hafta sonlarında düzenlenen farklı akademik etkinlikler ve merkezi sınavlarla olası çakışma ihtimali de dikkate alınarak 12-14 Aralık 2020 tarihine ertelemek durumunda kaldığımızı bildirmek istiyoruz. Kongre tarihi dışında ilan edilen tarihlerde ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bildirilerin tam metinlerinin iletilmesi için son tarih 15 Kasım 2020’dir. Özellikle bildiri kabulünü aldığı halde, Seferihisar depreminden etkilenen Ege bölgesinden katılımcılarımız için kayıt ücreti yatırma süreci 6 Kasım 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Video Sunum Hazırlanması ve Tam Metinlerin Yüklenmesi

Kongremize kabul edilen çok sayıda bildirinin efektif şekilde sunulabilmesi için (özellikle canlı sunumlarda yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle doğabilecek olumsuzluklar da düşünülerek) siz değerli katılımcılarımızdan video sunumlar talep etmekteyiz. Bildirileri kabul edilen katılımcılarımızın, sunumlarını içeren en fazla 15 dakikalık bir video kaydını ve bildiri tam metinlerini kongreturk@gmail.com adresimize Konu kısmında “[Bildiri Kodu] Tam Metin ve Video” başlığı ile 15 Kasım 2020 tarihine kadar yüklemesini önemle rica ediyoruz. Video kayıtları, kamera karşısında tek konuşmacı görüntüsü şeklinde olabileceği gibi kamera ve ekran kaydı senkron şekilde de hazırlanabilir. Bu hususta değerlendirme siz değerli katılımcılarımıza aittir.

Bir fikir vermesi açısından aşağıdaki adreste yer alan video şablonu değerlendirilebilir:

https://www.youtube.com/watch?v=ZTobRgryOJA

Kongre Tam Metin ve Özet Kitapları

Kongremizde sunumu gerçekleştirilen tam metinlerin yayımlanmasının Ocak ayının ilk haftası içinde tamamlanması planlanmaktadır. Bildiri kitapları 2020 tarihli ISBN numarası ile e-kitap olarak kongre web sayfasında yayımlanmış olacaktır.

Kongremize gösterdiğiniz ilgi ve anlayışınıza teşekkür eder, saygılar sunarız.

18. UTDSBK Yürütme Kurulu

 

 

İnsanlığın “Bilgi”nin başlıca güç haline geldiği ve daha çok “küreselleşme” kavramı ile ifade edilen yeni bir döneme ulaştığı görülüyor. Nitekim sanayi toplumunun yerini “Bilgi Toplumu” nun almakta olduğu ve yaşananların “Bilgi Çağı”nın habercisi olduğu şeklindeki yaklaşımlar günümüzde genel kabul gören değerlendirmelerdir. Yaşanan bu dönüşüm sürecinin önemli bir karakteristiği de birçok alanda mesafe kavramının ortadan kalkmakta oluşu ve buna paralel olarak; toplumlararası ilişkilerde görülen büyük artıştır. Özellikle ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü ilerlemeler artan sorunlar karşısında işbirliği imkânlarını da beraberinde getirmiş, bölgesel teşkilatların sayısı giderek artmıştır. Tüm bu olan bitenden bilim dünyası da payını almış görünüyor. Zira bilginin başlıca güç haline gelmesi, bilgiye ulaşma ve paylaşımın kolaylaşması, küresel ve bölgesel sorunlardaki artış gibi gelişmeler bir yandan ortak süreçleri gündeme taşımış bir yandan da bilimsel işbirliğini adeta bir zorunluluk haline getirmiştir.

 

Türk Dünyası'nı soğuk savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan başlıca jeopolitik unsur olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türk Dünyası'nı oluşturan ülke ve toplulukların demokratik birer ulus olarak gelişmeleri, reel egemenliklerinde artış sağlayabilmeleri ve dünya barışına katkıda bulunabilmelerinin başlıca hamlesi bilgi toplumu doğrultusunda işbirliğine dayalı atılacak adımlardır. Son çeyrek asra bakıldığında bu geniş coğrafyadaki ilişkilerin giderek arttığı görülmektedir. Artık kurumsallaşan ve bu yıl 18.'si düzenlenecek olan Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’ni; bilimsel işbirliği ve paylaşımın kolaylaştığı daha da önemlisi bir zorunluluk haline geldiği küreselleşme şartlarında Türk Dünyası'nda artan işbirliğini bilimsel alanlara da taşıma gayretinin bir tezahürü olarak ifade etmek mümkündür.

 

Ortak bilimsel kongre ve sempozyumların başta ekonomi, yönetim, kültür ve eğitim gibi sahalar olmak üzere birçok alanda; iletişim ve işbirliği süreçlerinin de başlangıcı olacağı düşünülmektedir. Bu anlamda üniversiteler arası yapılan bu faaliyet hacmini aşarak kurulan irtibatlar ve iletişim köprüleri sayesinde başta yerel yönetimler ve bürokrasi olmak üzere ticaret ve sivil toplum gibi alanlarda da yeni işbirliği sahaları oluşturmaktadır. İşbirliği platformlarındaki bilimsel çalışmalar; gelişme, sınır aşan sorunlara yönelik çözümler üretme, siyasi ve kültürel yakınlaşmayı arttırma, yeni ortaklıkların tesisi noktasında önemli rol oynayacaktır.

İşte bu tespitlerden hareketle her yıl düzenlenen ve artık gelenekselleşen bu kongre özetle Asya, Avrupa ve Balkanlar’da yaşayan Türk ve akraba toplulukların sosyo-kültürel, ekonomik, politik ve eğitim süreçlerini bilimsel çerçevede araştırıp bilgi üretimi ve birikimi ile her alanda işbirliği zeminlerini oluşturmayı amaçlayan bir faaliyettir. Dünya genelinde büyük sağlık sorunlarına sebep olan pandemi nedeniyle kongre yürütme kurulu olarak bu yıla özel olarak kongremizi çevrimiçi olarak gerçekleştirme kararı alınmıştır. 18. Kongre’de, Türk Dünyası’ndaki bilimsel, ekonomik ve kültürel işbirliği potansiyelini etraflıca tartışmayı, yapılabilecekleri tebliğ ederek kayda geçirmeyi hedefliyoruz. Bu ana hedef doğrultusunda; Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Kültürü, Töre Bilim ve Ahlaki Değerler, Din, Ekonomi, Maliye, Hukuk, İletişim, İstatistik, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilim, Eğitim Bilimleri, Çevresel Sorunlar ve Sağlık, Spor, Turizm, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans vb. başlıklar altında hazırlanan özgün bilimsel tebliğler, Bilim Hakem Kurulu’nun onayını aldıktan sonra kongremizde sunulmak üzere kabul edilecek ve yazarı/yazarları tarafından sunulan tebliğler daha sonra derlenerek yayımlanacaktır.