15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi web sitesine hoş geldiniz.

 

11-12 Eylül 2017 
Komrat Dolayı, Gagauziya / MOLDOVA

 15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

"Bilimsel İşbirliği ve İnovasyon Çağında Avrasya"

 

2016 Gostivar / Uluslararası Vizyon Üniversitesi  

2015 Bakü / Devlet İktisat Üniversitesi

2014 Kazan / Kazan Federal Üniversitesi

2013 Calalabat / İktisat ve Girşimcilik Üniversitesi

2012 Akmescit / Kırım Devlet Mühendislik ve Pedogoji Üniversitesi

2011 Bakü / Devlet İktisat Üniversitesi

2010 Calalabat / İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi 

 

 

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (UTDSBK) 2003 yılından itibaren her yıl düzenlenen, Avrasya coğrafyasında;  akademik, sosyal, ekonomi ve eğitim alanlarında işbirliğini hedefleyen uluslararası bir kongredir. Her yıl Türk Dünyasının tarihi, kültürel ve ekonomik merkezlerinden birinde düzenlenen kongremizde, Sosyal Bilimler alanındaki bildirilere yer verilmektedir. Kongremizin 15’incisi  11-12 Eylül 2017 tarihleri arasında Komrat Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde Moldova Cumhuriyeti’nin Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkenti Komrat’ta yapılacaktır.

Komrat Devlet Üniversitesi'nin bu ev sahipliğinin; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın başlıca Üniversiteleriyle Balkanlardaki dost ülke Moldova üniversiteleri arasında akademik işbirliği açısından bir vesile olmasını temenni ediyoruz.

Kongremizde siz değerli akademisyenlerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

Prof. Dr. A. Vecdi CAN
Kongre Koordinatörü


 


Duyurular

Bidiri Kuralları

Bildiri Kuralları

Değerli Bilim İnsanı;

Aşağıda bildirilerin hazırlanmasına ilişkin yazım kuralları yer almaktadır. Sisteme yükleyeceğiniz bildirilerin aşağıda belirtilen kurallara göre yazılmış olması gerekmektedir. Editörlerimiz aşağıda belirtilen kurallar dikkate alınmadan hazırlanan bildirileri şekil şartlarına uymaması nedeniyle yazarlarımıza eksikliklerin düzeltilmesi amacıyla iade edeceklerdir. Özellikle bildiri son gönderim tarihine yakın zamanlarda herhangi bir aksaklık yaşamamanız adına aşağıda ifade edilen kuralllara uygun olarak bildirilerinizi sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Ayrıca bu kongremizde belirli sayıda bildiri sunulabileceğinden daha çok sayıda akademisyenin katılımını sağlayabilmek adına bir yazar en fazla 2 bildiri ile katılabilir. Çok yazarlı bildirilerde de aynı kurallar geçerlidir. Bildirileri ancak yazarı veya yazarlarından biri sunabilir. Yazarı ya da yazarları haricinde bildiri sunumu kabul edilmez.

 

AŞAĞIDA YAZILI KURALLARI UYGUN OLMAYAN BİLDİRİLER ŞEKİL ŞARTLARINA UYMADIĞI İÇİN REDDEDİLİR.

Bildirilerin Dili, Uzunluğu, Yazım Programı Ve Sayfa Düzeni

 1. Bildiriler kongre dillerinde yazılmalıdır.

 2. Bildiriler 12 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

 3. Bildirilerin yazımı için MS Word 2007 ve üst sürümleri kullanılmalıdır.

 4. Bildiri yazımı için kullanılacak font metnin tümünde Cambria’dir ve puntolar:

  • Metin içlerinde (9,5 punto)

  • Bildiri Başlığı (Kalın) (16 punto)

  • Dipnotlar  (8,5 punto)

 5. Bildirinin sayfa düzeni A4 boyutunda yapılandırılarak ve kenar boşlukları üst 3,5 cm, alt 3 cm, sağ, sol 3,25 cm olacak şekilde ekteki ÖRNEK sayfada görüldüğü gibi olmalıdır. Örnekte bildiri formatını indirerek yazım kurallarını bu şekilde hazırlamanız yararınıza olacaktır.

 6. Bildiri içinde yer alan tablo, resim, şekiller sola dayalı şekilde olup sayfa sınırlarını aşmamalıdır.

Kaynakların Gösterimi

Metin İçinde

 • Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gönderme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir.

 (Gökalp, 2004).

 • Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır.

(Togan, 1998, s. 42).

 • Bir yazarın aynı tarihli eserleri şu şekilde yazılır.

 (İnalcık, 2009a) ve (İnalcık, 2009b).

 • Yazar sayısı altı ya da daha fazlaysa o zaman ilk kullanımda da sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır

 (Abisel vd., 2005).

 • İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur.

 (Wolfgang’dan aktaran Sancar, 2009). Sancar (2009), kaynak listesinde bütün künye bilgileri ile yer alır, Wolfgang’ın kaynağı almaz.

 • Metin içinde kullanılan ikincil kaynakta alıntılanan birincil kaynak, makale yazarı tarafından hiç okunmamış ise o zaman

Wolfgang’ın ideoloji görüşündeki sorun (Wolfgang’dan aktaran Sancar, 2009)… olarak belirtilir.

 • Klasik kitaplar, özgün tarih biliniyorsa;

 (Makalat, özgün eserin tarihi/yararlanılan kitabın-makalenin tarihi)

 • Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır.

Bu geçmiş Stuart Hall‟e göre (1998),

(…) her zaman yeniden anlatılır, yeniden keşfedilir, yeniden yaratılır. Geçmişin anlatılaştırılması gerekir. Geçmişlerimize, tam anlamıyla gerçek bir olgu olarak değil, tarih aracılığıyla, bellek aracılığıyla, arzu aracılığıyla gideriz. Benliklerimizin ve tarihlerimizin anlatılaştırılması ise hep sonradan yapılır (s.83)

 • Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanımında alınmaz.

Sonuçta 1957 yılında dış borçların karşılanabilmesi için Uluslar arası Para Fonu‟na (IMF) başvurmak zorunda kalınmıştır. IMF, bu borçlanmayla Türk ekonomisine önemli bir figür olarak girmiştir.

 • Hiç yazarı olmayan bir kaynaktan aktarma yapılıyorsa, kaynakçada gösterilen şekliyle ve genellikle de başlığın bir kısmını içeren bir referanslı kullanım uygundur.

Türkiye‟de fen bilimleri alanındaki akademisyenler, sosyal ve beşeri bilimlerdeki akademisyenlerden daha fazla yurt dışı bursu ile yüksek öğrenimlerini tamamlama fırsatı bulmuşlardır (“Türkiye Bilimler Akademisi Raporu”, 2005, s.20).

 • Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır.

2000a, 2000b.

 • Dergilerin varsa DOİ numaraları yazılır.

Anderson, A. K. (2005). Affective Influences on the Attentional Dynamics Supporting Awareness. Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/0096- 3445.134.2.258

 • Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir.

Köker, E. (1998). Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi.

Köker, L. (2007). Hukuk Reformları Sürecinde Türkiye‟nin İnsan Hakları Sorunu. İnsan Hakları Haberciliği, (derl.) Sevda Alankuş, İstanbul: IPS Vakfı.

 • Kitap ve raporların kaynakçada gösteriminde önce yayınlandığı yer ve sonra kitabevi, yayınevi adı, „kitabevi‟,„yayınevi‟, „yay.‟ vb. ekler belirtilmeksizin verilir.

Ankara: İmge

İstanbul: Metis

New York, NY: McGraw-Hill

Newbury Park,CA:Sage

London, UK:Routledge

Ankara: TÜBA

İstanbul: Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı.

 • Tek yazarlı kitap

Abisel, N. (2006). Sessiz sinema. Ankara: Deki.

Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da sapkınlığın iki yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

 • Çok yazarlı kitap

Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. & Ulusay, N. (2005). Çok tuhaf çok tanıdık. İstanbul: Metis.

 • Editörlü kitap

Özbek, M. (Ed.) (2005). Kamusal alan. İstanbul: Hil.

 • Editörlü kitapta bölüm

Kurt, B. (2005). Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı. Meral Özbek (Ed.), Kamusal Alan içinde (s. 689-713). İstanbul: Hil.

 • Birden çok baskısı olan kitap

Strunk, W. Jr. & White, E. B. (2000). The elements of style (4. Baskı). New York: Longman.

 • Sadece elektronik basılı kitap

O'Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsts in western values. http://www.onlineoriginals.com/showitem, erişim tarihi: 00.00.0000

 • Kitabın elektronik versiyonu

Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books (Özgün eser 1900 tarihlidir)

Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer dependency [DX Reader version]. Retrieved from http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions version]. doi: 1 0.1036/0071393722

 • Elektronik gazete makaleleri

Çetin, Ö. (2010, 21 Ocak). Televizyon alışkanlıklarımız IPTV ile değişecek. www.hurriyet.com.tr

 • Çok ciltli çalışmalar

Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the development of germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.

 • Kitaptan çevrilmiş bölüm

Kaynakça:

Weber, M. (1958). The protestan ethic and the spirit of capitalism. T. Parsons (Çev.). New York: Charles Scribner‟s Son. (İlk baskı. 1904-1905).

Metin İçindeyse: (Weber, 1904-1905/1958).

 • Rapor ve teknik makaleler

Gencel Bek, M. (1998). Mediscape Turkey 2000 (Report No. 2). Ankara: BAYAUM.

 • Dergiden tek yazarlı makale

Aktay, Y. (1999). Aklın sosyolojik soykütüğü: soy akıldan tarihsel ve toplumsal akla doğru. Toplum ve Bilim, 82, 114-140.

 • Dergiden çok yazarlı makale

Binark, F. M., Çelikcan, P. (1998). Mahremin müzakereye çağrılması ve yıldo örneği. Kültür ve İletişim, 1(2), 197-214.

 • Elektronik dergiden makale

Conway, P. (2003). Truth and reconciliation: The road not taken in Nambia. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5(1). (varsa doi numarası, yoksa URL verilir. URL örneği: http://www.trinstitute.org/ojpcr/5_1conway.htm

Kaynağa ait sayfanın adresi (URL) ya da varsa sadece doi numarası yeterlidir.

 • Yazarı belli olmayan editör yazısı

Editorial: "What is a disaster" and why does this question matter? [Editorial•]. (2006). Journal of Contingencies and Crisis Management, 14, 1-2.

 • Yazarı belli olmayan gazete ve dergi yazıları için

The United States and the Americas: One History in Two Halves. (2003, 13 Aralık). Economist, 36.

Strong afterchocks continiue in California. (2003, 26 Aralık). New York Times [Ulusal Baskı.]. s.23.

Metin İçindeyse: (United States and the Americas, 2003), (Strong aftershock, 2003)

 • Yazarı belli olan gazete ve dergi yazıları için

Bruni, F. (2003, 26 Aralık). Pope pleads for end to terrorism and war. New York Times, s.21.

 • Basılmamış tezler, posterler, bildiriler: YOK‟den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

Sarı, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Ansiklopediler

Balkans: History. (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, s. 570-588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

Metin İçindeyse: (Balkans: History, 1987)

 • Sözlükler

Gerrymander. (2003). Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11. Baskı). Springfield, MA: Merriam-Webster‟s.

Metin İçindeyse: (Gerrymander, 2003)

 • Görüşme

Arroyo, Gloria Macapagal. (2003). A time for Prayer. Michael Schuman ile söyleşi. Time. 28 Temmuz 2003. Erişim Tarihi 13 Ocak 2004, http://www.times.com/time/nation/article/0,8599,471205,00.html

 

Örnek Dosyası indirmek için tıklaynız.

            ÖRNEK WORD DOSYASI           

Teşekkür

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizi Gagauz Yeri –Moldova’da gerçekleştirdik...

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın ana etkinliklerinden biri olan ve TÜRKSOY tarafından desteklenen 15. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yurt içinden ve yurt dışından toplam 16 üniversitenin paydaşlığında 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde Komrat Devlet Üniversite’sinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İki gün boyunca çeşitli ülkelerden gelen akademisyenler tarafından 6 ayrı salonda ve 3 ayrı oturumda toplam 126 tebliğ sunuldu.

Açılış oturumunda ilk olarak ev sahibi Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergei Zaharia söz aldı. Konuşmasında, Komrat Devlet Üniversitesi’nin 26 yıllık gelişim sürecini özetleyen Zaharia; başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası’ndaki üniversiteler ile bilimsel işbirliğini arttırmak istediklerini belirtti ve kongrenin bu amaçları açısından önemli bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

Kongre Genel Koordinatörü ve Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vedi Can ise kongrenin yıllar önce rahmetli Prof. Dr Turan Yazgan hocanın öncülüğünde Türk Dünyası’nda ortak bir bilimsel alan oluşturma, ekonomik ve kültürel ilişkilere zemin yaratma gibi hedefler doğrultusunda başlatıldığına vurgu yaptı.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan da açılış oturumunda yaptığı konuşmasında vakfın Türk Dünyası’nın her köşesinde eğitime destek ve bilimsel araştırma eksenli çalışmalarda yer alma misyonuna sahip olduğunu ve Komrat’ta böyle bir organizasyona vesile olmaktan duydukları mutluluğu belirtti.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Makedonya Vizyon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce de günümüz şartlarında ortak bilimsel üretimin kazandığı öneme vurgu yapan konuşmalar yaptılar. Açılış oturumu halk oyunu ve yöresel türküleri içeren bir mini konser ile sona erdi.

Kapanış oturumunda ise ortaya çıkan sonuçlar üzerine bir panel yapıldı. Yürütme Kurulu adına söz alan Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Köksal Şahin, başlangıcından itibaren 15. kongre sürecinin akışı, sunulan bildirilerin sayısı, konu başlıklarına göre dağılımları hakkındaki istatistiki bilgileri salondakilerle paylaştı. Şahin, küreselleşme ile birlikte bilginin en önemli güç haline geldiğine dikkat çekerek; Türk dünyasındaki üniversiteler arasında ortak bilimsel ağ kurulması, akademik alanda serbest dolanımın sağlanması için adımlar atılması gibi hususları ulaşılan başlıca sonuçlar olarak sıraladı.

Kapanış oturumunda, oturum başkanlarından gelen talepler doğrultusunda; ortak tarih, ortak kimlik konusunda bilimsel yayınların özendirilmesi, atölye çalışmaları ile kongre sürecinin desteklenmesi, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 16. Kongreden itibaren kongre kapsamına Türk Dünyası özel oturumunun alınması ve kongredeki bildirilerin uluslararası alan indeksli dergilerde özel sayı haline getirilmesi şeklindeki hedefler benimsendi

Kapanış Oturumu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Vizyon Üniversitesi’nin (Gostivar/Makedonya) Komrat Devlet Üniversitesi’yle yaptıkları akademik işbirliği protokollerinin imzalanması ile sona erdi.

Bu arada Gagavuzya’da çeşitli resmi görüşmelerde de bulunan Kongre Tertip Heyeti ve katılımcı rektörler, Özerk Gagauz Yeri Başkanı Maria İrina Vladh ve Milli Meclis Başkanını ziyaret ederek temaslarda bulundular.

Kongre öncesi 8 Eylül 2017 Cuma günü Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi’nde bir Yöntembilim Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kongremize destek veren tüm kurum ve katılımclıarımıza yürekten şükranlarımızı sunarız.


ÖNEMLİ TARİHLER

Son BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ
16 Haziran 2017
Kabul EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
14 Temmuz 2017
KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ
21 Temmuz 2017
Konferans Tarihleri
11 Eylül 2017 - 12 Eylül 2017

Destekleyen Kuruluşlar


İletişim

Takip Edin